Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt

Politica de privacitat

1. Informació bàsica


Aquesta informació bàsica és un resum del que ocorre amb les seves dades personals quan vostè visita el nostre lloc web www.leywerk.es o ens contacta. Dades personals és tota informació que li pugui identificar. A continuació d'aquest resum, es troba informació addicional sobre la protecció de les seves dades personals.


Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt

Més informació


Quina categoria de dades tractem?

La majoria de les dades es tracten automàticament pels nostres sistemes informàtics en visitar aquest lloc web. Aquestes dades són essencialment d'accés i de caràcter tècnic (com ara, per exemple, el navegador o el sistema operatiu del dispositiu que vostè usa, l'hora de la seva visita), a més de la seva adreça IP.

Altres dades poden tractar-se quan vostè ens els comunica per iniciativa pròpia. Aquests són essencialment dades d'identificació i de contacte, a més dels continguts que vostè ens envia quan es posa en contacte amb nosaltres fora d'aquest lloc web, per exemple, quan ens remet una consulta per correu electrònic.

Més informació


Per a què utilitzem aquestes dades?

Una part de les dades necessitem per a la posada a disposició i l'optimització d'aquest lloc web, l'aplicació de mesures de seguretat i fins estadístics.

Les dades que vostè ens proporciona en contactar-nos fora d'aquest lloc web, utilitzem per a identificar-li, contestar a la seva consulta i complir amb les obligacions legals i deontològiques que ens incumbeixen, per exemple, la d'evitar un possible conflicte d'interessos o la de salvaguardar el secret professional.

Més informació


Quina és la legitimació del tractament de les seves dades personals?

El tractament de les dades personals que vostè ens facilita en visitar aquest lloc web, es basa en els nostres interessos legítims que es deriven de la seva finalitat.
En cas de contactar-nos fora d'aquest lloc web, i depenent del contingut de la seva consulta, la legitimació del tractament es basa o bé en la satisfacció del nostre interès legítim a contestar la mateixa o bé en l'aplicació de les mesures precontractuals que vostè ens sol·licita, així com el compliment de les obligacions legals i professionals que ens incumbeixen. Per excepció, pot ser que sigui necessari el seu consentiment per a processar la seva consulta, que en aquest cas li sol·licitem abans de processar la seva consulta.

Més informació


Qui rep les seves dades personals?

El destinatari de les dades és el responsable del tractament. Les seves dades es tractaran de manera confidencial i no se cediran a tercers, excepte obligació legal.

Més informació


Quins són els seves drets?

Vostè té el dret d'obtenir gratuïtament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen, la seva procedència, el destinatari dels mateixos i els fins del seu tractament. Així mateix té dret a obtenir la rectificació, la limitació del tractament o la supressió de les seves dades. A més, té el dret a la portabilitat i oposició, així com altres drets. Més explicacions es troben en la informació addicional.

Si té preguntes o dubtes en matèria de protecció de dades, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. A més, té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Més informació


On es pot trobar informació addicional?

Aquesta informació és un resum. Es troba informació addicional i detallada sobre el tractament de les seves dades personals a continuació d'aquest resum.

Més informació2. Informació general i obligatòria


La protecció de les seves dades personals ens importa. Tractem les seves dades de manera confidencial i d'acord amb el que s'estableix en la normativa sobre protecció de dades i la present política de privacitat que s'aplicarà al tractament de les seves dades personals a conseqüència de visitar el lloc web www.leywerk.es.

El responsable del tractament de les seves dades és:

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt

Carrer de Casp, 54 principal 1ª B

08010 Barcelona

T 93 165 14 49 I F 93 550 42 44

E info(at)leywerk.es I www.leywerk.es

Contacte en matèria de protecció de dades: rgpd(at)leywerk.es

Es troba més informació sobre el nostre despatx i el responsable del tractament en la Nota Legal d'aquest lloc web.

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Tractament de dades personals 


Ens esforcem per mantenir aquest lloc el més simple possible i reduir el tractament de dades personals al màxim. Totes les solucions tècniques que s'empren en aquest lloc web, es basen en aquesta premissa. Per tant, a conseqüència de visitar aquest lloc web, tractem les seves dades personals únicament si informem d'això en la present política de privacitat. Com a ‘dades personal’ s'entén tota informació sobre una persona identificada o identificable (per exemple el seu nom, adreça, telèfon, DNI, etc.).


Tractament de dades en visitar aquest lloc web

Quan accedeix a aquest lloc web vostè transmet -per necessitat tècnica- dades a través del seu navegador al nostre servidor web. Nosaltres o el nostre proveïdor de hosting registrem determinades dades de cada accés i els guardem en així anomenats arxius de bitàcola (server log files). Aquesta informació inclou:

    •    Nom de la pàgina web visitada

    •    Data i hora de la visita

    •    Quantitat de les dades transmeses

    •    Comunicació de l'èxit de la descàrrega

    •    Tipus i versió del navegador

    •    Sistema operatiu de l'usuari

    •    Referrer URL (la pàgina web visitada immediatament anterior) 

    •    Adreça IP i 

    •    el proveïdor que envia la consulta (ISP).

No totes aquestes dades són dades personals. De fet, només l'adreça IP es considera com una dada personal. Les sigles IP signifiquen en anglesa ‘internet protocol’ (protocol d'internet) que és un dels pilars bàsics de la Internet, ja que aquest protocol permet el transport de dades a través de la xarxa. A tal fi, s'assigna una adreça IP a cadascun dels dispositius que es connecti a la xarxa, perquè aquest sigui adreçable. D'aquesta manera, els nostres ordinadors poden intercanviar informació i ‘parlar’. O dit amb altres paraules: l'adreça IP és comparable a un número de telèfon. Sense facilitar-nos aquesta dada, vostè no pot visualitzar aquest lloc web perquè el nostre servidor no sap on enviar les dades.

Guardem l'adreça IP de manera anònima. La resta de la informació que es recull en l'arxiu de bitàcola, són dades tècniques que no es refereixen a persones, per la qual cosa no permet la seva identificació o la creació de perfils personals.

Utilitzem les esmentades dades per a posar aquest lloc web a la seva disposició, optimitzar el mateix, aplicar les mesures de seguretat que siguin necessàries (per exemple, per a prevenir l'ús indegut i el frau), i per a fins estadístics.

Les dades són necessàriament objecte de tractament automatitzat.

Excepte obligació legal, les dades es guardaran set (7) dies, com a màxim, exceptuant-se les dades que siguin necessaris com a evidència i prova (per exemple, en cas d'un ús indegut o frau) que no se suprimiran fins que l'incident quedi resolt.

El tractament de les dades està basat en la satisfacció dels nostres interessos legítims que es deriven de la finalitat del seu tractament.


Tractament de dades en comunicar amb nosaltres fora d’aquest lloc web

Si ens contacta fora d'aquest lloc web, per exemple, per correu electrònic, fax, telèfon o correus, poden ser objecte de tractament les següents categories de dades personals:

  • Dades mestres (nom/s, cognom/s, tractament, títol, data de naixement, DNI, passaport, NIE, tarjeta de residència)
  • Dades de contacte (adreça, telèfon, fax, mòbil, correu electrònic i, en el seu cas, empresa, departament, títol professional, ocupació o càrrec)
  • Dades de contingut (textos, annexos, fotos, vídeos o altres continguts relatius a fi de la seva consulta que ens envia)

 Aquestes dades només seran objecte de tractament en la mesura en què vostè ens faciliti els mateixos i el tractament sigui necessari per als fins exposats més endavant.

Si ens contacta a través d'aquest lloc web utilitzant un dels formularis web que posem a la seva disposició, tractem les dades les dades que vostè empleni i que són almenys les dades marcades com requerits.

Les dades poden ser objecte de tractament automatitzat. En cas contrari, no podem rebre, llegir i contestar la seva consulta.

El tractament d'aquestes dades té per finalitat identificar-li; gestionar i contestar la seva consulta; aplicar les mesures precontractuals que vostè ens sol·licita (per exemple, la d'enviar-li el pressupost o la informació sobre els nostres serveis i honoraris que vostè ens sol·licita), així com per a complir les nostres obligacions legals i professionals (per exemple, la de comprovar un possible conflicte d'interessos, salvaguardar el secret professional, realitzar la diligència deguda en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme, etc.).

Excepte obligació legal de conservació i bloqueig, les dades se suprimiran quan ja no siguin necessaris per a la seva finalitat. Per regla general, això és el cas en finalitzar la consulta i el termini legal de bloqueig. Es conservaran els pressupostos no aprovats durant almenys sis mesos; consultes per un encàrrec professional durant almenys tres anys. Comprovem la necessitat de suprimir les dades al final de cada any natural. En cas d'assumir un encàrrec professional, s'aplicaran els terminis de conservació dels quals se l'informa en la contractació.

La legitimació del tractament d'aquestes dades es basa en l'aplicació de les mesures precontractuals que vostè ens sol·licita; el compliment de les nostres obligacions legals i professionals; i en la satisfacció dels nostres interessos legítims a contestar la seva consulta. D'altra banda, pot ser que sigui necessari que vostè ens faciliti el seu consentiment que en aquest cas ha de facilitar-nos prèvia i explícitament, abans de poder processar i contestar la seva consulta.

Per descomptat, les consultes i l'enviament de les seves dades personals són voluntaris. Vostè no té perquè contactar-nos. No obstant això, si ho fa o desitja que li contactem, ha de facilitar-nos almenys aquelles dades personals que són necessaris a tal fi. En cas contrari, no podem rebre i gestionar la seva consulta i respondre a la seva sol·licitud.

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


4. Legitimació del tractament de dades


Informem de les bases jurídiques del tractament en la informació sobre les categories de les dades personals que tractem. En resum, són les següents:


En visitar aquest lloc web

Article 6.1 f) RGPD per a satisfer els nostres interessos legítims


En contactar amb nosaltres (per exemple, por correu electrònic, telèfon, fax o Corpus)

Article 6.1 b) RGPD per a l'aplicació de mesures precontractuals que ens sol·licita

Article 6.1 c) RGPD per al compliment de les nostres obligacions legals esmentats anteriorment

Article 6.1 f) RGPD per a la satisfacció dels nostres interessos legítims a processar i contestar a la seva consulta


D'altra banda, el tractament es basarà únicament en el seu consentiment conforme a l'article 6.1 a) RGPD que en aquest cas haurà de facilitar-nos prèvia i explícitament, abans de poder procedir i contestar la seva consulta.

Les sigles RGPD són l'abreviatura del Reglament General de Protecció de Dades adoptat pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE en què es troba més informació sobre la protecció de les seves dades personals i els seus drets.

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


5. Destinataris de les dades


Les dades personals proporcionades a conseqüència d'usar aquest lloc web es tractaran de manera confidencial. El destinatari és el responsable del tractament. Excepte obligació legal, no se cediran a tercers.

Així mateix les dades - personals o no - es tractaran únicament a Espanya o dins de la Unió Europeu o l'Espai Econòmic Europeu. No està prevista la seva transmissió a tercers països o organitzacions internacionals.

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


6. Drets dels interessats


Vostè té els següents drets que estan regulats en el Reglament Europeu General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD):


Dret d’accés

Vostè té dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a aquestes dades personals. A més, té dret a rebre una còpia de les dades personals (articles 15 RGPD i 13 LOPD-GDD).


Dret de rectificació

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. A més, té dret al fet que es completin les dades que siguin incomplets (articles 16 RGPD i 14 LOPD-GDD).


Dret de supressió

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de les dades personals que el concerneixin, quan concorri alguna de les següents circumstàncies: les dades ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera; vostè retiri el seu consentiment en què es basa el tractament, i aquest no es basa en un altre fonament jurídic; vostè s'oposi al tractament en la forma que es descriu més endavant i no prevalguin altres motius legítims, si escau; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta a la Unió Europea dels Estats membres que s'apliqui a nosaltres; o les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat d'informació (articles 17 RGPD i 15 LOPD-GDD).


Dret a la limitació del tractament

Vostè té el dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents: vostè impugni l'exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; nosaltres ja no necessitem les dades per als fins del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions; o vostè s'ha oposat al tractament en la forma que es descriu més endavant (articles 18 RGPD i 16 LOPD-GDD).


Dret a la portabilitat de les dades

Vostè té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el seu consentiment i en un contracte i el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats (articles 20 RGPD i 17 LOPD-GDD).


Dret de reclamació

Si té preguntes o una reclamació, vostè pot dirigir-se sempre a nosaltres.

A més, té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular en el lloc de la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció (article 77 RGPD). L'autoritat de control responsable per al nostre despatx és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge, 6, 28001 Madrid.


Dret de revocació

Vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment amb efectes per al futur (article 7.3 RGPD).


Dret d’oposició

Vostè té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin, siguin objecte de tractament basat en els nostres interessos legítims o necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que ens han estat conferits. Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, vostè podrà oposar-se sense que siguin necessari motius relacionats amb la seva situació particular (articles 21 RGPD i 18 LOPD-GDD).


Exercici dels drets

Si vostè desitja fer ús dels seus drets, pot o bé enviar-nos un correu electrònic dirigit a rgpd(at)leywerk.es o bé comunicar-nos-ho d'una altra manera dirigint-se a les dades de contacte que consten més amunt. Si té preguntes ens és grat contestar-les per telèfon.

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Informació addicional


Posada a la disposició de les dades

La posada a la disposició de les dades és voluntària. No obstant això, si desitja visitar aquest lloc web o si ens contacta o desitja que nosaltres li contactem, vostè té facilitar-nos almenys aquelles dades personals que són necessaris a tal fi. En cas contrari, vostè no podrà usar aquest lloc web ni nosaltres contestar la seva consulta.


Decisions automatizades, elaboració de perfils

Les seves dades personals no s'utilitzen ni per a decisions automatitzades ni per a l'elaboració de perfils.


Cookies

Aquest lloc web no utilitza cookies.


Components actius

Aquest lloc web no utilitza components actius com Java Script, miniaplicacions de Java o controls de ActiveX.


Transmissió segura de dades

S'encripta la transmissió de les dades en usar aquest lloc web, la qual cosa es pot verificar mitjançant el cadenat que es visualitza en la barra d'adreces del seu navegador i el fet que l'adreça d'internet (URL) de la nostra pàgina web comença per les sigles https. No obstant això, una transmissió segura depèn també de vostè. Recomanem que mantingui actualitzat el seu navegador, per a garantir una transmissió segura de les dades durant el seu transport.


Seguretat en la comunicació per correu electrònic

La seguretat en la comunicació per correu electrònic depèn tant del remitent com del destinatari del correu electrònic.

Si vostè desitja comunicar-se amb nosaltres per correu electrònic, recomanem usar el xitratge d'extrem a extrem que posem a la seva disposició. A tal fi, utilitzem l'estàndard d'encriptació OpenPGP.

La nostra clau pública es pot trobar en la secció Contacte en 'La nostra clau pública'

Més informació sobre l'encriptació de la comunicació per correu electrònic es pot trobar en la secció 'Més informació'

A més, recomanem que vostè activi sempre el xitratge de la capa de transport que ofereix el seu proveïdor de correu electrònic (TLS o Transport Layer Security).

No obstant això, preguem que tingui en compte que malgrat totes les mesures de seguretat que s'emprin, la transmissió de dades via Internet no està segura del tot. Per tant, no podem responsabilitzem de la seguretat i confidencialitat de les dades intercanviades per aquesta via. Si té informació o documentació per a nosaltres, li recomanem que ens comuniqui o lliuri personalment.


Serveis de missatgeria instantània, VoIP

Per raons legals no utilitzem serveis de missatgeria instantània com ara WhatsApp, iMessage, Messenger etc. o serveis de VoIP com ara Skype, FaceTime etc..


Social Media Plugins

Aquest lloc web no utilitza insercions informàtiques de xarxes socials (plugins) que puguin transmetre dades personals.


Newsletter

En l'actualitat no oferim un servei de newsletter, però treballem en una implementació que s'adeqüi a la normativa en matèria de protecció de dades.


Supressió de dades

Suprimim les dades objecte de tractament d'acord amb el que es disposa en l'article 17 RGPD. Excepte informació contrària en aquesta política de privacitat i obligació legal de bloqueig i conservació, se suprimiran i s'eliminaran les dades quan ja no siguin necessaris per als fins del seu tractament.

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


8. Última actualizació


La present política de privacitat és subjecta a modificacions que es poden consultar en aquest lloc web. Versió actual: 13/07/2022

     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


© Copyright

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt 2020-