Politica de privacitat I Sinopsi


La protecció de les seves dades personals ens importa. Tractem les seves dades de manera confidencial i d'acord amb el que s'estableix en la normativa sobre protecció de dades i la present política de privacitat que s'aplicarà al tractament de les seves dades personals a conseqüència d'accedir al lloc web www.leywerk.es.

1. Qui és el responsable i qui puc contactar en matèria de tractament de les meves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades és:

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt
Carrer de Casp, 54 principal 1ª B
08010 Barcelona
T 93 165 14 49 I F 93 550 42 44
E info(at)leywerk.es I www.leywerk.es
Contacte en matèria de protecció de dades: rgpd(at)leywerk.es

Es troba més informació sobre el nostre despatx i el responsable del tractament en la 'Nota Legal' d'aquest lloc web.2. Informació general

2.1 Quines categories de dades tractem i d’on tenim aquestes dades?

Quan accedeix a aquest lloc web o quan es comunica amb nosaltres tractem necessàriament dades personals. Com a tal s'entén tota informació sobre una persona identificada o identificable (per exemple, el seu nom, adreça, telèfon, DNI, etc.).

Tractem aquestes dades únicament quan és absolutament necessari i informem d'això en la present política de privacitat el que volem explicar a continuació més detalladament.

2.1.1 Tractament de dades en accedir a aquest lloc web

Ens esforcem per mantenir aquest lloc web el més simple possible i reduir el tractament de les seves dades personals al màxim. No obstant això, Vostè ens transmet -per necessitat tècnica- dades al nostre servidor a través del seu navegador a conseqüència d'accedir a aquest. Registrem determinades dades de cada accés i els guardem en així anomenats arxius de bitàcola (server log files). Aquesta informació inclou:

- Nom de la pàgina web visitada
- Data i hora de la visita
- Quantitat de les dades transmeses
- Comunicació de l'èxit de la consulta
- Tipus del navegador i versió d'aquest
- Sistema operatiu de l'usuari
- Referrer URL (és a dir, la pàgina web visitada immediatament anterior)
- Adreça IP i
- el Proveïdor que envia la consulta (ISP).

La majoria d'aquestes dades són de caràcter tècnic. No obstant això, l'adreça IP és una dada personal, per la qual cosa l'anonimitzem. La resta de la informació facilitada no està relacionat amb dades personals. D'aquesta manera no és possible identificar a l'usuari o crear perfils personals d'usuaris d'aquest lloc web.

2.1.2 Tractament de dades en comunicar-se amb nosaltres

Comunicació a través d'aquest lloc web

Si ens contacta a través d'aquest lloc web utilitzant un dels formularis web que posem a la seva disposició, tractem les dades que vostè empleni i que són almenys les dades marcades com requerits.

Comunicació fora d'aquest lloc web

Si es comunica amb nosaltres fora d'aquest lloc web, per exemple, per correu electrònic, fax, telèfon o correus, podran ser objecte de tractament les següents categories de dades:

- Dades mestres (nomeni/s, cognomeno/s, tractament, títol, data de naixement, DNI, passaport, NIE, targeta de residència)
- Dades de contacte (adreça, telèfon, fax, mòbil, correu electrònic i, en el seu cas, empresa, departament, títol professional, ocupació o càrrec)
- Dades de contingut (textos, annexos, fotos, vídeos o altres continguts relatius a fi de la seva consulta que acompanya a la seva consulta)

La informació facilitada només serà objecte de tractament en la mesura en què sigui imprescindible per a gestionar i contestar la seva consulta.

2.2 Forma de tractament

Les dades poden ser objecte de tractament automatitzat. En cas contrari, no podem posar a disposició aquest lloc web i oferir-li els esmentats canals de comunicació.2.3 Finalitat i base legal del tractament

2.3.1 Finalitat i base legal del tractament en accedir a aquest lloc web

La finalitat del tractament i les bases legals del mateix en accedir a aquest lloc web són les següents:

Finalitat Base legal Interès legítim
Posar a disposició el present lloc web i facilitar el contacte amb clients i parts interessades Satisfacció d'interessos legítims, execució de contracte Tenim l'interès legítim a facilitar per internet informació sobre nosaltres, fins i tot per a usuaris no registrats
Recollir informació estadística sobre l'ús del lloc web (així anomenada "anàlisi web") Satisfacció d'interessos legítims Tenim un interès a rebre informació sobre l'ús que es fa del lloc web, per a millorar l'oferta
Identificar interrupcions, assegurar la seguretat del sistema i optimitzar el lloc web incloent detectar i seguir accessos o intents d'accés autoritzats al nostre servidor web i prevenir el seu ús indegut Compliment d'obligacions jurídiques en matèria de seguretat de dades, satisfacció d'interessos legítims Tenim l'interès legítim a prevenir interrupcions, assegurar la seguretat del sistema, optimitzar el lloc web, detectar accessos o intents d'accés no autoritzats al nostre servidor web i evitar el seu ús indegut
Protegir i defensar els nostres drets Satisfacció d'interessos legítims Tenim l'interès legítim a exercitar i defensar els nostres drets
2.3.2 Finalitat i base legal del tractament en comunicar-se amb nosaltres

La finalitat del tractament i les bases legals del mateix en comunicar-se amb nosaltres són les següents:

Finalitat Base legal Interès legìtim
Comunicar-nos amb vostè i gestionar i contestar la seva consulta Satisfacció d'interès legítim, execució de contracte Tenim l'interès legítim a gestionar i contestar la seva consulta
Aplicar les mesures precontractuals que vostè ens sol·licita (per exemple, enviar-li la informació precontractual o pressupost que ens sol·licita) Aplicació de les mesures *preconctractuales que ens sol·licita, compliment d'obligacions jurídiques en matèria de consum
Complir amb les obligacions legals i professionals que ens incumbeixen (per exemple, la de comprovar un possible conflicte d'interessos, salvaguardar el secret professional al qual estem sotmesos, realitzar la diligència deguda en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme, etc.) Compliment de les obligacions jurídiques en matèria de deontologia i altres matèries


2.3.3 Consentiment

En la majoria dels casos, podem processar la seva consulta sense el seu consentiment explícit que, no obstant això, depèn de l'objecte de la seva consulta. Cas de ser necessari, li ho sol·licitarem abans de processar i contestar la seva consulta.2.4 Destinataris de les dades

Les dades personals es tractaran de manera confidencial. El destinatari és el responsable del tractament. Excepte obligació legal, no se cediran a tercers.

2.5 Lloc del tractament

Les dades - personals o no - es tractaran únicament a Espanya, dins de la Unió Europeu o l'Espai Econòmic Europeu. No està prevista la seva transmissió a tercers països o organitzacions internacionals.3. Període de conservació de les dades

Excepte obligació legal de conservació i bloqueig, les dades se suprimiran quan ja no siguin necessaris per a la seva finalitat.

3.1 Conservació de dades en accedir a aquest lloc web

Excepte obligació legal, les dades dels server log files es guardaran set (7) dies, com a màxim, exceptuant-se les dades que siguin necessaris com a evidència i prova (per exemple, en cas d'un ús indegut o frau) que no se suprimiran fins que l'incident quedi resolt.

3.2 Conservació de dades en comunicar-se amb nosaltres

Per regla general, les dades que tractem en comunicar-se amb nosaltres, se suprimiran en finalitzar la gestió de la seva consulta. En cas de ser un consumidor, els pressupostos sol·licitats i no aprovats es conservaran durant almenys sis mesos per obligació legal. Les consultes per un encàrrec professional es conservaran durant almenys tres anys, per a controlar eventuals conflictes d'interessos i salvaguardar el secret professional. Comprovem la necessitat de suprimir les dades al final de cada any natural. En cas de confiar-nos un encàrrec professional, per exemple, un assessorament jurídic o la defensa dels seus interessos legals, s'aplicaran els terminis de conservació dels quals se l'informa en formalitzar l'encàrrec.4. Drets dels interessats les dades

Els drets dels interessats estan regulats en el Reglament Europeu General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) que són els següents:

Dret d'accés
Vostè té dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a aquestes dades personals. A més, té dret a rebre una còpia de les dades personals (articles 15 RGPD i 13 LOPD-GDD).

Dret de rectificació
Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. A més, té dret al fet que es completin les dades que siguin incomplets (articles 16 RGPD i 14 LOPD-GDD).

Dret de supressió
Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de les dades personals que el concerneixin, quan concorri alguna de les següents circumstàncies: les dades ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera; vostè retiri el seu consentiment en què es basa el tractament, i aquest no es basa en un altre fonament jurídic; vostè s'oposi al tractament en la forma que es descriu més endavant i no prevalguin altres motius legítims, si escau; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta a la Unió Europea dels Estats membres que s'apliqui a nosaltres; o les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat d'informació (articles 17 RGPD i 15 LOPD-GDD).

Dret a la limitació del tractament
Vostè té el dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents: vostè impugni l'exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; nosaltres ja no necessitem les dades per als fins del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions; o vostè s'ha oposat al tractament en la forma que es descriu més endavant (articles 18 RGPD i 16 LOPD-GDD).

Dret a la portabilitat de les dades
Vostè té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el seu consentiment i en un contracte i el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats (articles 20 RGPD i 17 LOPD-GDD).

Dret de reclamació
Si té preguntes o una reclamació, vostè pot dirigir-se sempre a nosaltres. A més, té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular en el lloc de la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció (article 77 RGPD). L'autoritat de control responsable per al nostre despatx és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge, 6, 28001 Madrid.

Dret de revocació
Vostè té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment amb efectes per al futur (article 7.3 RGPD).

Dret d’oposició
Vostè té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin, siguin objecte de tractament basat en els nostres interessos legítims o necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics que ens han estat conferits. Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, vostè podrà oposar-se sense que siguin necessari motius relacionats amb la seva situació particular (articles 21 RGPD i 18 LOPD-GDD).

Exercici dels drets
Si vostè desitja fer ús dels seus drets, pot o bé enviar-nos un correu electrònic dirigit a rgpd(at)leywerk.es o bé comunicar-nos-ho d'una altra manera dirigint-se a les dades de contacte que consten més amunt. Si té preguntes ens és grat contestar-les per telèfon.5. Informació addicional

5.1 Posada a la disposició de les dades

La posada a la disposició de les dades és voluntària. No obstant això, si desitja visitar aquest lloc web o si ens contacta o desitja que nosaltres li contactem, vostè té facilitar-nos almenys aquelles dades personals que són necessaris a tal fi. En cas contrari, vostè no podrà usar aquest lloc web ni nosaltres contestar la seva consulta.

5.2 Decisions automatizades

No utilitzem les seves dades per a decisions automatitzades.

5.3 Elaboració de perfils

No utilitzem les seves dades per a l'elaboració de perfils.

5.4 Cookies

Aquest lloc web no utilitza cookies.

5.5 Components actius

Aquest lloc web no utilitza components actius com Java Script, miniaplicacions de Java o controls de ActiveX.

5.6 Transmissió segura de dades

S'encripta la transmissió de les dades en usar aquest lloc web, la qual cosa es pot verificar mitjançant el cadenat que es visualitza en la barra d'adreces del seu navegador i el fet que l'adreça d'internet (URL) de la nostra pàgina web comença per les sigles https. No obstant això, una transmissió segura depèn també de vostè. Recomanem que mantingui actualitzat el seu navegador, per a garantir una transmissió segura de les dades durant el seu transport.

5.7 Seguretat en la comunicació electrònica

La comunicació per via electrònica, per exemple, per correu electrònic, implica risc que poden comprometre la confidencialitat del seu contingut. A més, la seguretat depèn tant del remitent com del destinatari.
Si vostè proposa o comença la comunicació electrònica amb nosaltres sense recórrer a mitjans d'encriptació, entenem que consent que la comunicació per aquesta via es dugui a terme sense utilitzar mètodes d'encriptació.
No obstant això, recomanem emprar sempre un xifratge d'extrem a extrem en la comunicació per correu electrònic. A tal fi, utilitzem l'estàndard d'encriptació OpenPGP.
La nostra clau pública es pot trobar en Contacte en La nostra clau pública. Més informació sobre l'encriptació de la comunicació per correu electrònic es pot trobar en la secció Més informació.
A més, recomanem que vostè activi sempre el xifratge de la capa de transport que ofereix el seu proveïdor de correu electrònic (TLS o Transport Layer Security).
No obstant això, no oblidi que per molt que s'emprin mesures de seguretat en la comunicació electrònica, res és ‘inhackeable’ i la confidencialitat és un bé preuat. Per tant, no podem responsabilitzem de la seguretat i confidencialitat de les dades intercanviades per via electrònica. Si té informació o documentació confidencials per a nosaltres, li recomanem que ens l'enviï o bé per correus o missatger o bé ens la lliuri personalment en mà. Si bé és cert que això és més incòmode, ho és també que és més segur i deixa menys petjades per traçar en internet que la comunicació per via electrònica encara que la mateixa estigui encriptada.

5.8 Missatgeria instantània, VoIP

Per raons legals no utilitzem serveis de missatgeria instantània com ara WhatsApp, iMessage, Messenger etc. o serveis de VoIP com ara Skype, FaceTime etc. que no estan expressament autoritzats per nosaltres.

5.9 Insercions informàtiques de xarxes socials

Aquest lloc web no utilitza insercions informàtiques de xarxes socials (social media plugins) que puguin transmetre dades personals.

5.10 Actualització

La present Política de Privacitat és subjecta a modificacions que es poden consultar en aquest lloc web.
L'última actualització es va realitzar el 13/07/2022.


© Copyright

Andreas Fuss Advocat & Rechtsanwalt 2020-